Green-Zones.eu › Miljø & sundhed › Støjforurening

Støj - mere end bare en gener

En tur i skoven, hvor kun kvikkende fugle og rasling af blade i vinden kan høres - en beroligende oplevelse. Fordi det giver os mulighed for at glemme den støjende hverdag omkring os. Men på grund af de stadigt voksende byer, stigningen i trafik og tætheden af ​​boligarealet, er vi i virkeligheden næsten permanent omgivet af negativt opfattet lyd eller kort støj. Støj, der tager enormt volumen i kort tid, forårsager normalt akutte skader i det indre øre, f.eks trommehindens sprængning. Vedvarende støj, udløst f.eks. Veitrafik kan derimod forårsage en lang række langsigtede fysiske og psykiske problemer (13). Og selvom støj klart er identificeret som en sundhedsrisiko af EU og WHO (10, 12), er retsgrundlaget i mange EU-lande stadig i sin barndom, og eksisterende love håndhæves ofte kun med lav prioritet (10).

Den menneskelige hjerne kan delvist blokere foruroligende påvirkninger såsom støj. Som et resultat er vi næppe opmærksomme på denne permanente indflydelse. Ikke desto mindre opfatter vi ubevidst lidelsen via det autonome nervesystem (6). Som reaktion på dette frigiver kroppen stresshormoner som adrenalin og cortisol og sætter vores krop i beredskab. Hos vores forfædre sikrede disse hormoner, at årvågenhed blev øget i farlige situationer, og at både muskel- og hjernefunktioner kunne udnyttes fuldt ud (6). Dette gjorde det muligt for vores forfædre at reagere hurtigere på farer. Denne tilstand opstod i en begrænset periode, hvor der var akut fare, og ud fra et evolutionært synspunkt var det selvfølgelig fordelagtigt. Så ubevidst i dag er vi stadig på udkig under påvirkning af støj, klar til at kæmpe eller flygte til enhver tid.

 

Denne stressbelastning, som næsten er permanent i dag, kan føre til nervøsitet og spænding. Det påvirker vores koncentration såvel som vores præstationer, gør os let irritable og rastløse. I alvorlige tilfælde fører støjforstyrrelsen til aggressivitet og kan udløse angsttilstande (13). Især den støjgener, der opfattes i løbet af dagen, har en stærkere effekt på sindstilstanden og kan forårsage vidtrækkende psykisk skade (5). Hvis frigivelsen af ​​stresshormoner falder i øjeblikke af hvile, lider kroppen af ​​træthed og modløshed (13). Undersøgelser med skolebørn fandt, at udsættelse for støj havde en negativ effekt på deres motivation, og at både deres læseforståelse og langtidshukommelse var nedsat (1). I Holland har det vist sig, at støj fra vej- og jernbanetrafik i stigende grad kan udløse depression i socialt udsatte grupper (1). En undersøgelse i Southampton, England, viste også, at socialt svagere medlemmer af befolkningen normalt havde mindre adgang til stille områder og derfor led mere af virkningerne af støjforurening. Imidlertid kunne en sammenhæng mellem socioøkonomisk status og sundhedseffekterne af støj ikke bekræftes i andre undersøgelser. En af årsagerne er sandsynligvis, at indre byer og områder med gode forbindelser generelt betragtes som det foretrukne beboelsesrum af socialt stærke sociale klasser (1).

Da det autonome nervesystem ikke bevidst styres, reagerer vores krop også på støjforurening om natten (6). På lang sigt kan denne stress, der opfattes, når kroppen hviler, udløse alvorlige fysiske problemer og for eksempel have en negativ indvirkning på det kardiovaskulære system og blodtrykket (6). Forskere i en undersøgelse i Berlin fandt ud af, at især ældre havde næsten dobbelt så stor risiko for at blive behandlet for højt blodtryk, når de blev udsat for et volumen på mere end 55 dB om natten sammenlignet med dem, hvor volumenet var mindre end 50 dB var (6). Det føderale miljøagentur fandt, at især mænd, der boede i lang tid et sted, hvor de blev udsat for enorme støjforhold om natten, var mere påvirket af hjerte-kar-sygdomme (3). Ifølge en dansk undersøgelse var støj tydeligt knyttet til en højere risiko for hjerteanfald (9). I forskning foretaget af det føderale miljøagentur i Bremen var støjforurening forbundet med den øgede forekomst af visse typer kræft, såsom leukæmi og brystkræft hos kvinder (7). En anden undersøgelse i Berlin fandt en sammenhæng mellem støjforurening og metaboliske problemer såvel som immunsystemets modtagelighed (5). En schweizisk undersøgelse af natlig eksponering viste, at dette allerede udgjorde øgede kardiovaskulære risici fra en værdi på 40 dB. En undersøgelse i Köln / Bonn lufthavn vedrørende virkningerne af natlig flystøj drager lignende konklusioner (1).
 

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har derfor klassificeret nattrafik som sundhedsskadelig ved over 40 dB (6). Anbefalingen for gadestøj er maksimalt 53 dB om dagen og maksimalt 45 dB om natten (12). Disse overskrides dog normalt: I Europa er ca. 100 mio. Folk udsættes regelmæssigt for vejtrafikstøj på over 55 dB. Her er 70 mio. EU-borgere, der er berørt i storbyområder, de resterende 30 millioner. i landdistrikterne, hovedsagelig på hovedveje (10). Derudover er der støjkilder som jernbane- og lufttrafik og industri, som tegner sig for yderligere 20 millioner. Påvirke mennesker (10). Dette betyder, at omkring hver femte europæer bor i områder med skadelig støjniveau (1). Men selv på kontoret, på busser og tog og derhjemme såvel som om natten er mange mennesker udsat for et højt støjniveau (11). I 2012 følte sig mere end halvdelen, nemlig ca. 54% af respondenterne i en repræsentativ undersøgelse, irriteret over vejtrafikken i deres bopæl. Jernbane- og lufttrafik (33% og 20% ​​af de adspurgte) blev også opfattet som foruroligende (2). Dette har alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser: I 1999 blev omkring 4.000 hjerteanfald i Tyskland tilskrevet støjeksponering (4). I nyere beregninger indikerer WHO, at der hvert år i Vesteuropa alene over 1 million År med liv går tabt på grund af trafikrelateret støjforurening. Dette inkluderer også mindre ekstreme lidelser som søvnforstyrrelser og aggressivitet, men koronararteriesygdom tegner sig for 61.000 års levetid, dvs. forkalkning af koronararterierne, hvilket fører til iltmangel i dele af hjertet og kan således udløse et hjerteanfald (12). Dette gør støjforurening til den næststørste miljøpåvirkning i Vesteuropa efter luftforurening (1, 12).

Den Europæiske Unions miljøstøjdirektiv 2002/49 / EF skaber en juridisk ramme for bekæmpelse af denne forurening, men direktivet fastsætter ingen EU-dækkende grænseværdier for støjbeskyttelse. Kun få EU-lande har fastsat nationale grænseværdier (10). Retningslinjen kræver trods alt oprettelse af såkaldte støjkort, der identificerer problemet på lokalt og regionalt niveau, og som handlingsplaner nu kan baseres på. Da støjbeskyttelse ikke er en klar prioritet i mange EU-lande, er udarbejdelsen af ​​koncepterne til bekæmpelse af støjforurening imidlertid forsinket (10). Alligevel træffes der flere og flere lokale foranstaltninger for at løse problemet. I Østrig blev for eksempel de første støjbeskyttelseszoner for nylig oprettet, hvor chauffører med køretøjer, der er for høje, blinker. Dette koncept har også været godkendt i Tyskland og Schweiz. Grønne tilbagetrækninger skabes også i stigende grad i europæiske byer (10). Disse renser luften, reducerer varmen i byen og beskytter mod oversvømmelse. Men undersøgelser viser også, at bygrønnere kan modvirke den negative psykologiske effekt af støjforurening (8). Ikke desto mindre vil tendensen mod urbanisering og den ledsagende udvidelse af storbyområder og stigningen i køretøjer på vejene ikke gøre det lettere at reducere støjforurening. Det, der er sikkert, er, at det i betragtning af de umiskendelige helbredseffekter og antallet af mennesker, der udsættes for denne byrde, bliver stadig vigtigere at være mere opmærksom på dette miljøproblem.

 1.  European Environment Agency (2020). Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe. 
 2. Weinandy, R. (2013). Schwerpunkte 2013 – Jahrespublikation des Umweltbundesamtes; Kapitel Lärm.
 3. Babisch, W. Umweltbundesamt. (2004). Die NaRoMI-Studie - Noise and Risk of Myocardial Infarction.
 4. Babisch, W. Umweltbundesamt. (2006). Transportation Noise and Cardiovascular Risk.
 5. Maschke, C. et al. (2003). Epidemiologische Untersuchung zum Einfluss von Lärmstress auf das Immunsystem und die Entstehung von Arteriosklerose.
 6. Umweltbundesamt (2015). Stressreaktionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/laermwirkung/stressreaktionen-herz-kreislauf-erkrankungen#auswirkungen-des-larms-auf-die-gesundheit
 7. Greiser, E. Greiser, C. Umweltbundesamt. (2015). Umgebungslärm und Gesundheit am Beispiel Bremen.
 8. Dzhambov, A.M, Dimitrova, D. (2014): Urban green spaces' effectiveness as a psychological buffer for the negative health impact of noise pollution: A systematic review
 9. Roswall, N et al. (2017). Long-term residential road traffic noise and NO2 exposure in relation to risk of incident myocardial infarction – A Danish cohort study
 10. Europäische Kommission (2017). Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie über Umgebungslärm gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2002/49/EG.
 11. Yoa, C.M.K.L. et al (2017). Noise exposure while commuting in Toronto - a study of personal and public transportation in Toronto