Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Green-Zones.eu Serwis flotowy Spedytorzy i zrzeszenia

Spedytorzy, oferenci frachtu i ich regionalne i krajowe zrzeszenia

Spedytorzy, dostawcy usług logistycznych, firmy kurierskie i inni spedytorzy frachtu podróżujący po drogach Europy oraz ich zrzeszenia potrzebują obok informacji o strefach ekologicznych i plakietkach ekologicznych z reguły także dokładnych map stref ekologicznych oraz wiarygodnych informacji na temat aktualnego stanu wjazdu do strefy ekologicznej.
Tworzone w coraz większej liczbie krajów zależne od pogody strefy ekologiczne powodują wysokie ryzyko dla spedytorów, ponieważ oprócz wysokich kar grozi również całkowity i trwający zakaz wjazdu do stref, jeśli warunki pogodowe nie ulegną zmianie.

Z tego powodu Green-Zones oferuje następującym potencjalnym zleceniodawcom frachtu przegląd o odpowiednich partnerach, z którymi zawarto porozumienie o wymianie informacji dla wykluczenia największych ryzyk. W szczególności partnerom dostarczane są informacje w czasie rzeczywistym o statusie wjazdu do stref i zawierane warunki korzystania z aplikacji flotowej Green-Zones, która znacząco wyklucza ryzyka niedotarcia frachtu spedytora do jego celu.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu samochodowego, istniejącym od 1957 roku. Skupia około 4 000 przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.
Podstawowym celem Zrzeszenia jest udzielanie pomocy i przekazywanie informacji swoim członkom w sprawach dotyczących działalności przewozowej oraz reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, wobec organów państwowych, organizacji krajowych oraz międzynarodowych.
ZMPD bierze czynny udział w pracach legislacyjnych Rządu RP, szczególnie w sprawach dotyczących funkcjonowania transportu w Polsce jak i za granicą, czynnie przy tym współpracując z zagranicznymi stowarzyszeniami zrzeszającymi przewoźników drogowych.
ZMPD interweniuje oraz wspiera zarówno przewoźników jak i kierowców, przy rozwiązaniu nagłych problemów z jakimi zetknęli się czy to w drodze, czy na granicy.
ZMPD jest jedyną w Polsce organizacją, która należy do IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego z siedzibą w Genewie).
W ramach prowadzonej przez Zrzeszenie działalności gospodarczej na potrzeby członków oraz innych przewoźników międzynarodowych ZMPD oferuje całą gamę usług m.in. urządzenia służące do poboru elektronicznej opłaty drogowej, pośrednictwo w wydawaniu wiz i zaświadczeń wizowych, sklep stacjonarny i internetowy, ubezpieczenia transportowe i pośrednictwo w odzyskiwaniu podatku VAT
z zagranicy.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i zapoznania się z pełną ofertą usług.

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (GSPD) jest organizacją, która poszukuje synergii rynkowych dla przedsiębiorców z branży TSL głównie z regionu Górnego Śląska. Można tu wymienić m.in. udaną współpracę z polską grupą LOTOS. Ponadto stowarzyszenie oferuje szeroki wachlarz szkoleń i różnych kursów, które gwarantują rozwój zawodowy jego członków.  Stowarzyszenie informuje swoich członków o działalności i regulacjach sektora TSL, wspiera spedytorów i przewoźników we wszystkich istotnych obszarach tematycznych swoją ofertą (https://gspd.pl/oferta/) oraz jest zaangażowane w rozwój sektora transportowego w Europie.

Dzięki współpracy z Green Zones członkowie GSPD otrzymują w szczególności informacje na temat ograniczeń ruchu drogowego nałożonych na pojazdy z silnikiem diesla oraz w strefach ekologicznych na drogach europejskich. Współpraca umożliwia centralny zakup plakietek ekologicznych w krajach europejskich oraz zapewnia elektroniczne wsparcie dla kierowców korzystających z europejskich dróg poprzez aplikację Green Zones Fleet.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych (DSPM) jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców głównie z Dolnego Śląska i nie tylko promuje "świadomość prawną" firm transportowych, ale także wspiera firmy w realizacji różnych zadań w następujących obszarach:doractwo transportowe, pomoc prawna, analiza czasu kierowcy, szkolenia, sprzedaż i umowy.

Stowarzyszenie informuje na bieżąco członków o działalności i przepisach branży TSL, oferuje wsparcie przewoźnikom i spedytorom we wszystkich istotnych obszarach tematycznych poprzez swoją ofertę oraz jest zaangażowany w rozwój branży transportowej na terenie Europie.

Współpraca z Green Zones dotyczy szczególnie informacji o ograniczeniach w zakresie ruchu, nałożonych przez zakazy prowadzenia pojazdów z silnikami diesla oraz w strefach ekologicznych na drogach europejskich. Dzięki niej można centralnie zakupić plakietki ekologiczne obowiązujące w krajach europejskich oraz zapewnia elektroniczne wsparcie dla kierowców korzystających z dróg europejskich za pomocą aplikacji Green-Zones Fleet-App.

Stowarzyszenie Kurier-Express-Post-Dienste e.V. (BdKEP) w Niemczech opowiada się za harmonizacją w sektorze logistyki. Czasy prowadzenia pojazdu, okresy odpoczynku i godziny pracy powinny być w Europie regulowane jednolicie. BdKEP opowiada się za niedyskryminacyjnym dostępem małych i średnich przedsiębiorstw kurierskich, ekspresowych oraz pocztowych do coraz bardziej połączonych w sieć i zdigitalizowanych rynków. W tym celu stowarzyszenie dąży do ustanowienia otwartych standardów, takich jak niezależne od usługodawcy numery pozycji, znormalizowane etykiety i formaty wymiany danych.

Ponadto BdKEP postrzega siebie jako kompleksową platformę rozwoju nowych usług fizycznych i cyfrowych CEP, a także oferuje swoim członkom atrakcyjne warunki w świecie zakupów i korzyści, które są negocjowane centralnie z różnymi producentami oraz dostawcami.

Polska Unia Transportu - Ogólnopolski Związek Pracodawców wspiera rozwój konkurencyjności polskiej branży transportowej oraz łączy sektor transportu krajowego i międzynarodowego poprzez wspólne cele.

Związek stale informuje swoich członków o działalności i przepisach branży transportowej, oferuje wsparcie przewoźnikom i spedytorom we wszystkich istotnych obszarach tematycznych poprzez swoje oferty i jest zaangażowany w usuwanie barier rozwoju branży transportowej w Europie.

Współpraca z Green Zones dotyczy szczególnie informacji o ograniczeniach w zakresie ruchu, nałożonych przez zakazy prowadzenia pojazdów z silnikami diesla oraz w strefach ekologicznych na drogach europejskich. Daje również możliwość centralnego nabywania plakietek ekologicznych obowiązujących w krajach europejskich oraz zapewnia elektroniczne wsparcie dla kierowców korzystających z dróg europejskich w bezproblemowym dotarciu do celu podróży za pomocą aplikacji Green-Zones Fleet-App.