Green-Zones.eu › Milieuzone › Frankrijk › Loire/Saint-Étienne

Milieuzone Loire/Saint-Étienne

Belangrijk!

Saint-Étienne heeft drie milieuzones: Saint-Étienne ZFE, Saint-Étienne ZPA, Loire/Saint-Étienne ZPAd

Naam van de milieuzone: Milieuzone Loire ZPAd - Frankreich

Milieuzone geldig sinds: 27-09-2019

Soort milieuzone: Weersafhankelijke luchtbeschermingszone, geldig na een voorafgaande waarschuwingsfase bij het overschrijden van de grenswaarden voor schadelijke stoffen in de lucht (bijv. > 50 µg/m³ fijnstof) en na een besluit van de betreffende prefect.

Rijverboden (tijdelijk): Voertuigen zonder vignet en voertuigen met een te hoge klasse, afhankelijk van de hoogte en duur van de luchtvervuiling.

Rijverboden (vast): Momenteel niet bekend

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: Het gebied van de ZPAd-zone kan in principe het gehele departement omvatten. De grenzen van de geactiveerde zone worden tijdens elke luchtvervuilingspiek nieuw gevormd en wordt in een individueel persbericht bekend gemaakt, die het invoeren van de zone aankondigt. Autosnelwegen die binnen de zone in het departement kunnen liggen zijn de A47, A72, A89.

Bijzonderheden: Afhankelijk van de soort, duur en mate van de luchtvervuiling veranderen de grenzen van een of meerdere zonen binnen het departement. De prefect kan meerdere klassen verbieden aan het verkeer deel te nemen.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Momenteel niet bekend

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Plakettenpflicht/Registrierungspflicht: Ja

Naam van de milieuzone: Milieuzone Saint-Étienne ZFE - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 01-10-2018

Soort milieuzone: Blijvend

Rijverboden (tijdelijk): Momenteel niet bekend

Rijverboden (vast): Voertuigklasse: bestelwagens (N1), vrachtwagens (N2, N3)
Type brandstof: alle
Euronorm: 0-2 (diesel), 0-1 (benzine, LPG)
Sticker/Registratie/Aanvraag: Alleen toegang met milieusticker Frankrijk 5, 4, 3, 2, 1, E

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: De lage-emissiezone is gelegen binnen de driehoek gevormd door de ringwegen A72, N88 en D201. De wegen zelf maken geen deel uit van de lage-emissiezone.

Bijzonderheden: Alleen commerciële gebruikers worden door het rijverbod getroffen.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : fonds-air-vehicules@saint-etienne-metropole.fr

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Naam van de milieuzone: Milieuzone Saint-Étienne ZPA - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 01-01-2018

Soort milieuzone: Gebied ter bescherming van de lucht tegen weersinvloeden, geldig na een voorwaarschuwingsfase bij overschrijding van de grenswaarden voor verontreiniging (bijv. > 50 µg/m³ zwevende deeltjes) en na een besluit van de prefect.

Rijverboden (tijdelijk): Voertuigen zonder vignet en zonder voldoende vignet klasse afhankelijk van het niveau en de duur van de luchtverontreiniging. De vignetten van de klassen 4 en 5 kunnen ook worden verboden.

Rijverboden (vast): Momenteel niet bekend

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: Het gebied ligt in de driehoek gevormd door de ringwegen A72, N88 en D201. De genoemde wegen zelf maken geen deel uit van de lage-emissiezone. Het toepassingsgebied van de tijdelijke lage-emissiezone is hetzelfde als dat van de permanente lage-emissiezone.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Momenteel niet bekend

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Milieuzone ZFE

Heb ik een milieusticker of registratie nodig?

Om de milieuzone te betreden, moet elk betrokken voertuig voorzien zijn van een geldige Franse milieusticker (Certificat qualité de l'Air). Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd.

De ZFE-zones (Zone à Faibles Émissions), die van 2016 tot eind 2019 nog ZCR-zones werden genoemd, zijn vaste zones die met verkeersborden kunnen worden geïdentificeerd.
De oprichting van een ZFE in Frankrijk valt onder de verantwoordelijkheid van de respectieve stad of gemeente en wordt geregeld door het nationaal decreet Décret ZCR 2016-847 van 28.06.2016. Na een wettelijke raadplegingsprocedure van 6 maanden, die ook voorziet in een recht op deelname van de getroffen personen, kan de zone in werking treden.
Om zich te kunnen verplaatsen in de ZFE-milieuzones die door steden of gemeenten in Frankrijk zijn ingesteld, is vervolgens een Certificat Qualité de l'Air vereist, dat aan 6 categorieën wordt toegekend.

De betreffende stad of gemeente bepaalt welke stickerklassen wanneer mogen worden ingevoerd. Op een extra bord, onder het eigenlijke ZFE-teken, worden dagen en tijden aangegeven waarop men met een bepaald Frans vignet mag binnenkomen.


Op lange termijn worden steeds meer vignetcategorieën uitgesloten van de toegang tot de milieuzones, zodat in sommige jaren alleen nog de categorieën E en 1 worden toegelaten.
In een ZFE-zone zijn de vignetkleuren permanent uitgesloten en zijn ze niet afhankelijk van de heersende weersomstandigheden. Het is echter mogelijk dat een ZFE- en een ZPA-zone elkaar overlappen. Als er dan binnen de ZPA-zone rijverboden worden opgelegd vanwege het weer, gelden deze ook voor de ZFE/zone. In dit geval zijn de regels van de ZPA ook van toepassing op de ZFE-zone.
Als de ZFE-zone echter niet binnen een ZPA-zone ligt, kan dit geval zich niet voordoen en zijn de regels onveranderlijk.

Het begin en het einde van de milieuzones zijn gemarkeerd met borden. Hier staat een rode cirkel als verbodsbord met de opmerking "Zones à Circulation Restreinte" (Beperkte Zone).  Wie wel of niet in de zone mag komen, wordt niet aangegeven door het invoerbord.


In onze Green-Zones App hebben we een gedetailleerde kaart van elke milieuzone. Zo kunt u gemakkelijk de grenzen zien en boetes vermijden.

Ja, er zijn er veel. Frankrijk heeft meer dan 30 verschillende milieuzones. Deze zijn onderverdeeld in ZFE-zones (permanent), ZPA-zones (tijdelijk) en ZPAd-zones (tijdelijk).


In onze Green-Zones App hebben we alle milieuzones in Europa verzameld en duidelijk gepresenteerd.

Milieuzone ZPA

Heb ik een milieusticker of registratie nodig?

Als er een piek is in de luchtvervuiling en de ZPA-zone wordt geactiveerd, heeft elk getroffen voertuig een geldige Franse milieusticker (Certificat qualité de l'Air) nodig om de milieuzone te betreden. Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd.


Of een ZPA-zone actief is en welk vignet door het rijverbod wordt beïnvloed, kunt u dagelijks in onze Green-Zones App terugvinden.

ZPA-zones ("zones de protection de l'air") zijn niet permanent van toepassing, maar zijn alleen actief bij slecht weer en hoge luchtverontreiniging. Ze kunnen betrekking hebben op de gebieden van hele grote gemeenten (in het Frans "grandes régions de grande instance" genoemd) of op een specifiek geografisch gebied. De contouren van elke luchtbeschermingszone zijn daarom vooraf nauwkeurig gedefinieerd.
Aangezien de ZPA-zones alleen geldig zijn in het geval van een piek in de luchtverontreiniging, gelden de in een decreet vastgelegde verkeersbeperkingen alleen als de vooraf vastgestelde grenswaarden voor de luchtverontreiniging worden overschreden. In dit geval worden bepaalde vignetkleuren van het verkeer uitgesloten om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Voor elke luchtbeschermingszone zijn vooraf aanbevelingen opgesteld over welke vignetkleuren bij ernstige luchtverontreiniging moeten worden uitgesloten. In het specifieke geval van luchtvervuiling wordt dit echter altijd eerst door de prefect van het departement beslist.

De meestal grote ZPA-luchtbeschermingszones binnen een afdeling zijn meestal niet bewegwijzerd. In de 95 departementen van continentaal Frankrijk is het voor niet-ingezetenen dan ook bijna onmogelijk om de exacte omvang van een ZPA-luchtbeschermingszone te zien. In overeenstemming met artikel R411-19 van de Franse Wegcode is het besluit om een luchtbeschermingszone in te stellen en de daar geldende lokale regels vast te stellen, een taak van de prefect van elk departement. Zodra de ZPA-zone is vastgesteld, wordt deze wettelijk gepubliceerd in een door de prefect uitgegeven décret.

De verkeersbeperkingen waartoe in een CPA is besloten, treden niet op dezelfde dag in werking als die waarop ze zijn aangekondigd. Ze worden meestal in de middag of avond aangekondigd voor de volgende dag. De rijverboden gelden dan voor de gehele ZPA. Als er een stedelijke ZCR-zone binnen de ZPA-zone is, worden de regels ervan overruled tijdens een luchtvervuilingspiek. Pas na afloop van de luchtvervuilingspiek zullen de permanente verkeersbeperkingen voor vignetcategorieën weer van toepassing zijn binnen de ZCR-zone.

 

ZPA-zones worden slechts tijdelijk geactiveerd. De grootte en de afmetingen van de zone zijn volledig individueel. Dit wordt bepaald door de betreffende prefect, afhankelijk van de intensiteit van de luchtvervuiling. Daarom zijn er geen speciale borden voor ZPA-zones.

De situatie is anders voor de ZFE-zones. Daar zijn het begin en het einde van de milieuzones gemarkeerd met borden. Hier staat een rode cirkel als verbodsbord met de opmerking "Zones à Circulation Restreinte" (Beperkte Zone).  Wie er precies mag binnenkomen of niet, wordt niet aangegeven door het invoerbord.


In onze Green-Zones App hebben we een gedetailleerde kaart van elke milieuzone. Zo kunt u gemakkelijk de grenzen zien en boetes vermijden.

Ja, er zijn er veel. Frankrijk heeft meer dan 30 verschillende milieuzones. Deze zijn onderverdeeld in ZFE-zones (permanent), ZPA-zones (tijdelijk) en ZPAd-zones (tijdelijk).


In onze Green-Zones App hebben we alle milieuzones in Europa verzameld en duidelijk gepresenteerd.

Milieuzone ZPAd

Heb ik een milieusticker of registratie nodig?

Als er een piek is in de luchtvervuiling en de ZPAd-zone wordt geactiveerd, heeft elk getroffen voertuig een geldige Franse milieusticker (Certificat qualité de l'Air) nodig om de milieuzone te betreden. Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd.


Of een ZPAd-zone actief is en welk vignet door het rijverbod wordt beïnvloed, kunt u dagelijks in onze Green-Zones App terugvinden.

ZPAd ("zone de protection de l'air départementale") zijn luchtbeschermingszones die van toepassing zijn op een heel departement. Het is niet mogelijk om op voorhand te bepalen in welke lokale gebieden binnen de ZPAd verkeersbelemmeringen zullen optreden als gevolg van een piek in de luchtvervuiling. In het geval van een piek in de luchtvervuiling voorziet het respectievelijke eerste besluit in specifieke verkeersbeperkingen, zodat pas dan het gebied binnen het departement wordt bepaald in een specifiek politiebesluit, waarin vervolgens specifieke maatregelen worden genomen. In theorie zou zelfs een hele afdeling kunnen worden getroffen door een specifieke maatregel, maar dit is relatief onwaarschijnlijk.
In ieder geval is de prefect van het departement verantwoordelijk voor het opleggen van rijverboden waar nodig (bijvoorbeeld in een of meer gemeenten, op een snelweg of binnen het hele departement), op basis van gegevens die hem door het regionale luchtbeschermingsinstituut zijn verstrekt. Het Certificat qualité de l'Air Vignette, dat van het verkeer moet worden uitgesloten, wordt ook in deze gevallen beslist.

ZPAd-zones worden slechts tijdelijk geactiveerd. De grootte en de afmetingen van de zone zijn volledig individueel. Dit wordt bepaald door de betreffende prefect, afhankelijk van de intensiteit van de luchtvervuiling. Daarom zijn er geen speciale borden voor ZPAd-zones.

De situatie is anders voor de ZFE-zones. Daar zijn het begin en het einde van de milieuzones gemarkeerd met borden. Hier staat een rode cirkel als verbodsbord met de opmerking "Zones à Circulation Restreinte" (Beperkte Zone).  Wie er precies mag binnenkomen of niet, wordt niet aangegeven door het invoerbord.


In onze Green-Zones App hebben we een gedetailleerde kaart van elke milieuzone. Zo kunt u gemakkelijk de grenzen zien en boetes vermijden.

Ja, er zijn er veel. Frankrijk heeft meer dan 30 verschillende milieuzones. Deze zijn onderverdeeld in ZFE-zones (permanent), ZPA-zones (tijdelijk) en ZPAd-zones (tijdelijk).


In onze Green-Zones App hebben we alle milieuzones in Europa verzameld en duidelijk gepresenteerd.

Het is goed om te weten...

Alle actuele rijverboden en verdere informatie vindt u in onze Green-Zones App.