Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Fra 2018 - Spansk Distintivo Ambiental

Den 27.07.2018 indførte Spanien officielt et system med miljømærkater, der er opdelt i fire forskellige kategorier og farver. Denne opdeling retter sig efter mængden af emissioner samt året for køretøjets første indregistrering, hhv. køretøjets EURO-norm.
Det er den spanske generaldirektion for trafik (Dirección General de Tráfico /DGT), der har indført miljømærkaterne, og som samtidigt udgiver dem, og miljømærkaterne skelner mellem miljøvenlige køretøjer og køretøjer, der udleder store mængder skadelige stoffer. Sammen med dette system har man samtidigt indrettet miljøzoner i Spanien, og samlet set skal de nye regler føre til en reduktion af kvælstofoxider (NOx) og finstøvemissioner i de spanske storbyer.

Miljømærkaterne, der trykkes af det spanske nationaltrykkeri og udgives af DGT, har fået det officielle navn Distintivo Ambiental, og de udgives i de 4 forskellige kategorier: 0, ECO, C og B. Kategori A, som ikke har sin egen miljømærkat) dækker over alle køretøjer og EURO-normer, der ikke passer ind i de andre 4 kategorier.
Den spanske miljømærkat Distintivo Ambiental skal bruges, hvis man vil have tilladelse til at køre ind i spanske byer i perioder med forhøjet luftforurening, og hvis man overhovedet vil køre i de særligt beskyttede zoner.

De dertil oprettede miljøzoner, der på spansk hedder Zona de Bajas Emisiones (ZBE) og Area Central Cero Emissions ACCE), skal hurtigst muligt, og for altid, formindske indholdet af skadelige stoffer i luften over Spaniens byer.
Miljøzoneres forskelle kan inddeles i flere forskellige typer. Det er særligt værd at bemærke de såkaldte midlertidige eller permanent aktive Low Emission-zoner (LEZ), der medfører midlertidige indskrænkninger af trafikken i perioder med forhøjet luftforurening, hvilket bl.a. udmønter sig i form af hastighedsbegrænsninger eller et krav om en miljømærkat til kørsel i zonen.  Desuden kan køretøjer med bestemte miljømærkater midlertidigt forbydes kørsel i zonen, hvis luftkvaliteten forværres yderligere.
Det er også værd at nævne Zero-Emissions-zonerne, hvor der på middel og langt sigt indtil år 2025 ikke må køre nogen typer køretøjer, der drives af fossile brændstoffer. Når en ZEZ indføres er der som regel en overgangsperiode, hvor køretøjer med de nyeste euro-normer også må køre i zonen.