Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Od roku 2018 - Španělská Distintivo Ambiental

K 27.07.2018 byl v Španělsku oficiálně zaveden systém ekologických plaket, které jsou rozděleny do čtyř různých kategorií a barev. Rozdělení plaket se řídí podle množství emisí, podle roku registrace nebo třídy EURO vozidla.
Ekologické plakety zavedené a vydané španělským generálním ředitelstvím pro dopravu (Dirección General de Tráfico / DGT) jsou určeny k odlišení ekologicky šetrných vozidel od vozidel znečišťujících životní prostředí. Díky tomuto systémem plaket a také nově zavedeným španělským ekologickým zónám se ve velkých španělských městech sníží emise oxidů dusíku (NOx) a prachových částic.

Ekologické plakety vytištěné Národní tiskárnou Španělska a vydané DGT jsou oficiálně nazývány Distintivo-Ambiental a jsou vydávány ve 4 různých kategoriích 0, ECO, C a B. Kategorie A, pro kterou neexistuje žádná plaketa, zahrnuje všechna vozidla a třídy EURO, která nebyla zařazena do žádné z ostatních 4 kategorií.
Španělská ekologická plaketa Distintivo Ambiental je potřeba pro vjezd do španělských měst v případě, že bude velmi znečištěné ovzduší, do některých chráněných zón je bez plakety vjezd úplně zakázán.

Ekologické zóny vytvořené za tímto účelem, které se ve Španělsku nazývají Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a Area Central Cero Emissions (ACCE), mají za cíl ve španělských městech rychle a trvale omezit znečišťující látky v ovzduší.
Různé zóny životního prostředí lze rozdělit do několika typů. Jsou to zejména tzv. dočasné nebo trvale platné nízkoemisní zóny (LEZ), ve kterých při fázi znečišťění ovzduší vstoupí v platnost (dočasná) dopravní omezení, např. omezení rychlosti nebo úplný zákaz vjezdu v případě, že vozidlo nemá požadovanou plaketu. V případě dalšího zhoršení ovzduší mohou být  dočasně vyloučeny z provozu i vozidla s ostatními druhy plaket.
Zvláštní zmínka by měla být také o zónách s nulovými emisemi (ZEZ), do kterých ve střednědobém a dlouhodobém horizontu do roku 2025 nebudou moci vjíždět žádné vozy poháněné fosilními palivy. V počáteční fázi založení takových ZEZ je obvykle povolen vjezd vozidle velmi čistých tříd EURO.