Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Od roku 2015 – Rakouská ekologická plaketa Pickerl

Od 1. 1. 2015 potřebují všechny autobusy a nákladní vozidla třídy N, která chtějí projíždět ekologickými zónami v Rakousku, tzv. „plaketu označující množství zplodin“, která je v Rakousku zpravidla nazývána ekologický Pickerl.

Rakouská ekologická plaketa Pickerl je dostupná v 6 barvách, které jsou opět přiřazeny různým emisním třídám. Emisní třída vozidla je ještě jednou vyznačena děrováním na ekologické plaketě Pickerl a potvrzena emisním dokladem, který musí být stále ve vozidle.
Řidičům osobních vozidel je zatím dána volnost v tom, zda si pro své vozidlo pořídí ekologickou plaketu Pickerl, neboť jejich označení je prozatím dobrovolné.  Pro motocykly a další nedvouosá vozidla se povinnost pořízení ekologické plakety Pickerl neplánuje.

Zařazení vozidel do emisních tříd probíhá podle emisních norem EURO, které jsou dále upraveny příslušnými právními předpisy EU, resp. rakouským zákonem o silničním provozu z roku 1967. Zohledňuje se, zda se jedná o vozidlo třídy M nebo N, zda má instalován filtr pevných částic a zda se jedná o vozidlo s dieslovým či benzínovým motorem nebo vozidlo s alternativním pohonem. Rakouskou ekologickou plaketu Pickerl u nových vozů dodává přímo výrobce, který ji na sklo vozidla nalepí. Pokud je již vozidlo v provozu, je plaketa pořízena na žádost provozovatele.
 
První ekologické zóny byly v Rakousku zavedeny ve Vídni a jejím okolí a v Dolním Rakousku, aby chránily obyvatele před prokazatelně velmi škodlivými látkami a omezily používání starších, především dieslových vozidel. Rakouské ekologické zóny zřizuje nařízením příslušný hejtman (prezident spolkové země), který se přitom musí řídit výjimkami předepsanými § 14 zákona o emisích. Pokud to však považuje za nezbytné, může přijmout další výjimky nad rámec zákona.
Kromě emisí prachových částic zohledňuje Rakousko při zařazování vozidel do emisních tříd i  emise oxidu dusičitého (emise oxidu dusíku). Zákonodárce tak může případně nařídit omezení provozu v oblastech s vyššími hodnotami NO2, čímž přispěje ke snížení těchto emisí.

Každý majitel vozidla si může do značné míry udělat na základě emisní třídy sám obrázek o tom, jakou barvu rakouské ekologické plakety Pickerl jeho vůz získá. Podle druhu pohonu a stáří vozidla jsou z národní databáze emisních klasifikací vyžádány údaje, které  slouží ke klasifikaci. Nainstalovaný filtr pevných částic je v každém případě výhodou a přispěje k zařazení do emisní kategorie, která je zpravidla o jednu barevnou třídu výš. Je nutné předložit potvrzení o homologovaných dílech a o odborně vestavěném filtru pevných částic.

Zde si můžete objednat rakouskou ekologickou plakteu pro vjezd do rakouských ekologických zón